מבוא
 
"אתר ביטחונט " הינו אתר אינטרנט המציג מידע עבור פורשי קהילת הביטחון, וכן מידע פרסומי (להלן: "האתר"), המופעל ע"י חברת "ביטחונט" (להלן: "ביטחונט"). השימוש באתר זה כפוף לאמור במסמך זה, וכניסתך, המשתמש, לאתר, בלחיצתך על מקש ההסכמה, מעידה על הסכמתך לתוכנה לתקנון פרסום ."ביטחונט",לצורך מסמך זה וכל הנובע הימנו, לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או משתמשיה ו/או ספקיה וכן כל יחיד ו/או תאגיד הקשור בה. כמו כן הנך מאשר/ת יצירת קשר אליך על ידי מנהלי האתר כדי להסביר לך על השרותים שניתן לקבל / לרכוש באמצעותנו.
 
השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים, התניות, ההתחייבויות וההצהרות, הכלולים במסמך זהככתבם וכלשונם, ובהסכמתך להם ובאישורך על הסכמתך לתנאי השימוש באתר זה הנך מקבל על עצמך את התנאים, הסייגים והמגבלות המפורטים ברישיון זה. ביטחונט שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה, או לעדכנם, ובמקרה של שימוש על ידך לאחר שינוי או עידכון כאמור יהיה משום אישורך לתנאי השימוש החדשים, כפי שיהיו מעת לעת.
 
אתר זהמכיל קישורים לפורטל/ים ו/או אתר/י אינטרנט אחרים, ושימוש בכל פורטל/ים ו/או אתר/ים, כאמור, כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אםישנם, הכלולים בו (בפורטל/ים ו/ או אתר/ים המסונף/ים).
 
טיב המידע ואחריות ביטחונט
 
הנך מאשר ומצהיר כי ידוע לך שהאתר אינו אתר רשמי של מדינת ישראל ו/או של משרד הבטחון ו/או של צבא הגנה לישראל ו/או  והמידע באתר מופיע כפי שנאסף ע"י ביטחונט ו/או נמסר לביטחונט (As Is). הגם שביטחונט נקטה ונוקטת באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין באפשרות ביטחונט להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו ו/או מהימנותו, ואין ביטחונט מתחייבת לנכונות או שלמות המידע או דיוקו או מהימנותו. לפיכך, באמור במסמך זה או באתר אין משום מצגמצד ביטחונט בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידתהדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר למטרה כלשהי.
 
המידע המוצג אינו בגדר המלצה לבחירה בשירות מסוים ו/או במסלול מסוים ו/או בגדר המלצה ביחס למי מבעלי המקצוע המופיעים באתר. כמו כן, האתר אינו מהווה אסמכתא לאמינות ו/או לכשירות בעלי המקצוע ו/או המוסדות המוזכרים בו ליתן את השירות המוצע על ידם ואינו מהווה אסמכתא לרמת המקצועיות של בעלי המקצוע ו/או המוסדות ו/או הגופים המוזכרים באתר.
 
ביטחונט רשאית בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים ו/או עדכונים באתר, לפי שיקול דעתה, והיא אינה מתחייבת לשמור או לאחסן מידע או תוכן כלשהו שיועלה לאתר, בין על ידה ובין ע"י מי מהמשתמשים, או לגבות מידע, כאמור. אי לכך, לא תהיה למשתמש שום טענה או דרישה או בקשה במקרה של איבוד מידע ו/או תוכן כלשהו, וכן לא תחויב ביטחונט למסור כל מידע ו/או תוכן או העתק שלהם, או פרטים נלווים למידע ו/או לתוכן, כאמור.
 
האמור באתר זה איננו בגדר חוות דעת מקצועית או אחרת מצד ביטחונט ועליך – המשתמש – לשקול את הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי מותאם לנסיבות המיוחדות שלך.
 
ביטחונט לא תשא באחריות, ישירה או עקיפה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר, והנך פוטר בזאת את ביטחונט ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק, לרבות נזק תוצאתי שייגרמו (חו"ח) לך ו/או לצד שלישי כלשהו בעטיו של השימוש באתר או במידע המוצג בו, לרבות במקרים בהם היה המידע שגוי.
 
בשום מקרה לא תחול על ביטחונט אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמינזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אךללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעיםאו קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר זה, בעיכוב בשימוש אובאי-יכולת להשתמש באתר או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מןהשימוש באתר זה.
 
זכויות יוצרים וקניין רוחני
 
זכויות היוצרים לגבי המידע המוצג באתר, אופן ביטויו ו/או הצגתו ו/או שילובו בתוכנות ו/או במוצרים אחרים בין של ביטחונט ובין של אחר/ים, מוגנות ואתה המשתמש רשאי לעשות בהן שימוש אך ורק עפ"י תנאי רישיון זה.
 
אין לערוך שינויים ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי את המידע המוצג באתר, באופן מלא ו/או חלקי ו/או לנסות להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי את המידע, כאמור, ללא קבלת אישורה המפורש של ביטחונט, מראש ובכתב, ו/או להעניק ו/או להתיימר להעניק רישיון או הרשאת שימוש במידע.
 
שמורה לך הזכות לשימוש אישי בלבד, וכל שימוש מסחרי מחייב קבלת הרשאה מפורשת מביטחונט.
 
פריטי תוכנה (אם ישנם) או נכסים אחרים המוגנים עפ"י דיני הקניין הרוחני הזמינים להורדה מאתר זה הנם פרי עבודתה של ביטחונט או צדדים שלישיים, וכפופים לכל דין רלבנטי בנוגע לזכויות הקניין והבעלות בהם. השימוש בתוכנה או נכסים אחרים כאמור מוסדר לפי תנאי הסכם הרישיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לכל תוכנה נכס, כאמור, או כלול בהם (להלן: "הסכם הרשיון"). נאסר עליך להתקין אולעשות שימוש בתוכנה או נכס, כאמור, אלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכםהרישיון. אשר לתוכנה או נכס שאינם מלווים בהסכם רישיון, ביטחונט מעניקה לך בזה, כמשתמש, רישיון אישי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש בתוכנה, נכס ו/או באתר זה בהתאם לתנאים ולתניות המפורטים במסמך זה, ולמטרות אלה בלבד.
 
 
קישורים ופרסומים
 
ביטחונט אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים (links) באתר, אין לראות בקיום הקישורים המלצה לשימוש או לרכישה, והם מצויים באתר לנוחותך בלבד. אין לביטחונט שליטה בפורטל/ים ו/או באתר/ים אלו, אין היא נושאת באחריותלתכנים, המופיעים בהם, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיעבהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו של ביטחונט עם מפעילי הפורטל/ים ו/או האתר/ים האמורים.
 
הוספתו של קישור כלשהו לאתר, בכל צורה שהיא, מחייבת את הסכמתה של ביטחונט, מראש ובכתב.
 
ביטחונט אינה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או פרסומות מסחריות (ככל שיהיו) באתר והם על אחריות המפרסמים בלבד. כמו כן, ביטחונט אינה אחראית לטיב המידע שיימסר ע"י מפרסם כלשהו או לבדיקתו, ועל המפרסם לוודא כי כל התכנים, התמונות, הטקסטים, פרטי ההתקשרות ו/או כל מידע אחר שנמסר על ידו הינם פרטיו הנכונים.
 
אין להציג את המידע המופיע באתר או בדף כלשהו, בכל צורה שהיא, באתר אחר כלשהו, אלא אם ניתנה הסכמת ביטחונט, מראש ובכתב, ובתנאי כי צוין במפורש כי מקורו של המידע בביטחונט, ובתנאי נוסף כי דפי הרשת בהם נכלל המידע יובאו בלא גריעה או תוספת כלשהן.
 
סתירה לפרסומים רשמיים
 
בכל מקרה של סתירה בין מידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, לרבות אלו של משרד הביטחון ו/או של צבא הגנה לישראל, או כל גורם מוסמך אחר, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.
 
שימוש בלתי חוקי במידע או באתר
 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אתה לבדך תהיה אחראי לכל שימוש במידע המוצג באתר שהנו אסור ו/או בלתי חוקי וכן תהיה אחראי שלא לסייע ו/או לאפשר שימוש אסור ו/או בלתי חוקי במידע, כאמור, בין במעשה ובין במחדל.
 
על אף שביטחונט שומרת על זכותה לפקח ו/או לבדוק ו/או לאשר ו/או להוריד ו/או למחוק תכנים, הודעות או מידע, המופיעים באתר, ובכלל זה כל תוכן האסור לפי כל דין, לרבות מידע או תוכן הכוללים תוכנות וירוס או ריגול או כל תוכן אחר שיש בו כדי להזיק למשתמשים באתר ו/או לאפשר ביצוע פעולה בלתי חוקית, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, איומים, הסתה לגזענות או לאלימות, שידול לביצוע עבירה, או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, וכן כל מידע או תוכן הפוגע ו/או מפר תקנון זה, ביטחונט אינה מסוגלת ואינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר וגם אם תערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, היא אינה מתחייבת כי תזהה תוכן כאמור ו/או כי תספיק להוריד אותו מהאתר לפני שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל, וביטחונט אינה אחראית בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים, שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, לרבות, אך לא רק, בגין פגיעה ברגשות הגולשים ו/או פרסום תכנים, הנראים לגולש מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או מנוגדים לתקנת הציבור.
 
שימוש ביטחונט בפרטים
 
פרטי כרטיס חיוב, ככל שיימסרו על ידך באתר, יישמרו אך ורק לצורך חיוב בעסקה בעבורה נמסרו הפרטים.
 
ביטחונט לא תעביר לצד שלישי כלשהו כל מידע שיש בו כדי לזהותך, ככל שזה יירשם באתר, וזאת למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים. אין באמור כדי לגרוע מזכות ביטחונט לנהל רישום, ללא פרטים מזהים, ביחס לאופן שימוש הגולשים באתר, ביחס למספר ה"כניסות" לדפי האתר או ביחס לתוצאות השאילתות המבוצעות באתר, או לעשות שימוש כלשהו במידע שיצטבר ברשותה עקב ניהול הרישום, כאמור.
 
ביטחונט שומרת על זכותה לעשות שימוש בפרטיך לצורך הפניית מסרים אישייםאליך, בהתאם לנתונים שיירשמו באתר, לרבות משלוח של הודעות, עדכונים ופרסומות לכתובת הדואר האלקטרוני, ככל שזו תימסר, הכל בכפיפות לזכותך לדרוש כי שמך יוסר מכל רשימת דיוור כזו המנוהלת ע"י ביטחונט.
 
הגנת הפרטיות
 
ביטחונט לא תמסור מידע אישי או אחר שיימסר ע"י המשתמש באתר, ואולם אין באמור כדי למנוע מביטחונט לקיים דרישות או בקשות לקבלת מידע כלשהו, שתוגשנה לה ע"י גורמים מוסמכים כדין.
 
מידע אישי או אחר אודותיך – המשתמש – יהא מוגן לפי שיקול דעתה של ביטחונט.
 
הנך מוזהר בזאת, כי, חרף האמור לעיל, כל מידע אישי או אחר או כל מידע חסוי אחר שיימסר על ידך עלול להיות זמין למשתמשים אחרים, וביטחונט אינה נושאת בכל אחריות לשימוש שיעשה ע"י מי מהמשתמשים במידע, כאמור.
 
הסבת זכויות, חיובים והתחייבויות
 
ביטחונט זכאית להסב את כל הזכויות, החיובים וההתחייבויות, הקשורים באתר זה, ו/או הנובעים מהשימוש בו, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה.
 
כללי
 
השימוש בלשון זכר ובלשון יחיד הנו לנוחות בלבד, והאמור במסמך מתייחס לנשים ולגברים, באופן זהה.
 
ביטחונט שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה ו/או להגביל גישה לאתר אולחלקים ממנו לכל משתמש, באופן זמני או לצמיתות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 
בשאלות או בבעיות הקשורות באתר, אנא פנה לכתובתwww.bithonet.co.il – באמצעות "צור קשר". מובהר, כי לא תינתן תמיכה טלפונית, או אחרת, אלא לפי שיקול דעתה של ביטחונט.
 
ביטחונט עשויה לעשות שימוש ב'עוגיות' ("cookies") לצרכי אבטחהוזיהוי משתמשים. נטרול העוגיות על ידי המשתמש ימנע ממנו להשתמש באתר כראוי וללא תקלות שונות.
 
דין וסמכות שיפוט
 
על השימוש באתר ועל כל טענה ו/או תביעה ביחס לשימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל (הדיוניים והמהותיים), וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע ו/או הקשור בשימוש באתר תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 
אישור והסכמה
 
כניסתך לאתר תהווה אישור כי קראת בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל, כי הם ברורים לך ומוסכמים על ידך, כי אין לך כל טענות ותביעות כנגד ביטחונט והסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים לעיל מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר.
 
היה ואינך מסכים לתנאי השימוש דלעיל, הנך מתבקש לצאת מהאתר. אם הנך מסכים לתנאים דלעיל במלואם, עליך ללחוץ על מקש "מסכים / "Agree.