מילון לעולם העסקי

במהלך הפרישה מצה"ל או משירות ביטחון אתה מתחיל להיחשף בראיונות,סיורים פגישות במונחים המגיעים מהעגה העסקית,ככל שתקדים ללמוד כיצד בנוי ארגון עסקי ומה מערכת
היחסים בתוכו ובינו לסביבה כך תקל השתלבותך וההתמצאות. מצורפת סקירה קצרה שתאפשר לך הצצה לעולם זה.

מבנה ארגוני ומושגים נפוצים בחברות

מועצת מנהלים (board of directors) המונח ידוע גם בשמו הלועזי – 'דירקטוריון'
גוף הכולל נציגים של בעלי המניות בחברה, ומטרתו להתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעילותה. ככלל, חברי מועצת המנהלים אינם שכירים של החברה ואינם מקבלים ממנה משכורת,
אך לאחדים מחברי מועצת המנהלים תפקיד נוסף בחברה, שבמסגרתו הם מקבלים ממנה שכר. אחד מתפקידיה של מועצת המנהלים הוא קביעת שכרו של המנכ'ל

דירקטור DIRECTOR
אדם אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בתאגיד, ומכהן במועצת המנהלים בו.
מטרת הדירקטוריון הינה להתוות מדיניות ולפקח על פעולותיה של החברה.

דירקטור חיצוני OUTSIDEER DIRECTOR
1. דירקטור שאינו בעל עניין בחברה שבה הוא מכהן. איש ציבור שנתמנה לכהן במועצת מנהלים של חברה.
2. מונח אחר לדירקטור מקרב הציבור.
דירקטורים אלה צריכים להיות משוחררים מהשפעות של ניגודי אינטרסים כך שיוכלו לשמש כוח בולם מפני שימוש לרעה בכוח השליטה של ההנהלה

חברה ציבורית Public Limited Company
1.חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,מספר בעלי המניות בה אינו מוגבל. החברה רשאית להתחיל לפעול רק לאחר קבלת רישיון שמונפק מרשם החברות.
חברה זו רשאית לפנות לציבור בבקשה לקנות את מניותיה שהנפיקה על פי תשקיף .
החברה חייבת בפרסום הדוחות הכספיים שלה וכן בדיווח שוטף לבורסה לניירות ערך לגבי
כל פעילות או אירוע מהותי בחברה בטווח הזמן הקרוב ביותר בסמוך לאירוע
2. חברה ממשלתית הינה חברה בבעלות או בשליטת הממשלה ומטרתה היא לקדם אינטרסים ממשלתיים או להגדיל את הכנסות הממשלה.

נושא משרה
הוא כל מי שנושא בתפקידי ניהול מרכזיים.
ההגדרה בחוק קובעת כי נושא משרה הם בעלי המשרות הבאים: דירקטור, מנכ'ל, מנהל עסקים ראשי, סמנכ'ל, משנה למנכ'ל, וכן כל ממלא תפקיד כאמור גם אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפול במישרין למנכ'ל

בעל עניין Party at interest
בעל עניין בחברה הינו כל מי שמחזיק בחמישה אחוזים ומעלה מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה. לבעל העניין הזכות למנות דירקטורים בחברה .
כל שינוי בהחזקה של בעל עניין בחברה מחייב דיווח של בעל העניין לחברה ושל החברה לבורסה לניירות ערך.

דיבידנד Dividend
חלוקת רווחים לבעלי המניות בחברה על פי שעור האחזקה היחסי שלהם מסך כל מניות החברה.

כתב אופציה Warrant
אופציות המונפקות על ידי פירמות. האופציה מקנה לרוכש אותן את הזכות לקנות את המניה בשער הקבוע באופציה ועד תאריך מסוים. מימוש של זכות
זו מחייב את הפירמה להנפיק לבעל האופציה מניות חדשות כך שמספר המניות של הפירמה גדל.

תפקידים בהנהלת חברה
מנכ"ל-ceo (Chief Executive Officer)
סמנכ"ל הכספים– CFO (Chief Finance Officer)
החשב הראשי
CAO (Chief Account Officer)
סמנכ"ל תפעול
COO (Chief operating Officer)
סמנכ"ל שיווק
CMO (Chief Markrting Officer)
סמנכ"ל מכירות
CSO (Chief Saleing Officer)
סמנכ"ל טכנולוגיות
CTO (Chief Teachnology Officer)
מנהל מערכות מידע
CiO(Chief Information Officer)
סמנכ"ל/מנהל משאבי אנוש HR (Human resource)

מונחים/ביטויים עסקיים נפוצים
bussines intellige Bi
מידע עסקי, טכנולגיית מידע המיושמת בעסקים ,מאפשר קבלת החלטות עסקיות נבונות.

B2b bussines to bussines
קשר עסקי בין בתי עסק


IRS INTERFACE REQUIREMENTS SPECIFICATION ,מסמך הגדרת הדרישות של ממשקי מערכת במערכות הנדסיות

Billing הגשת חשבון

Call center מוקד טלפוני

Cv Curriculum vitae,קורות חיים
Fyi For your information ,לידיעתך ( תרגום חופשי)

Retainer עסקת שכר "גלובלי" עבור שירותים לספק,בתחומי תחזוקה,יחסי ציבור וכדומה.

Barter עסקת חליפין שווה ערך בשירותים בו יש צרכנות הדדית בין עסקים

כלומר תשלום על פי חשיפות שמקבל במדיה cost per mill/mile Cpm

שיתופי פעולה,מונח שהוטבע בשנים האחרונות בשוק העסקי שהספקים הבינו כי נתח השוק בארץ קטן והם יכולים ע"י שיתופי פעולה שונים להרחיב את פוטנציאל העסקי וכמות הלקוחות לדוגמא: חבר מביא חבר,
חלוקת עמלות הדדיות על הפנייה עסקית,איחוד כוחות בפנייה ללקוחות ו-או הליכה למכרז וכדומה.(win 'win)

OJT On the job training – לימוד תוך כדי עבודה

PR,public realisation ,חברה לקידום יחסי ציבור.
קד"מ,קידום מכירות.

Outsourcing,מיקור חוץ- התקשרות עם ספק חיצוני לקבלת שירות תחזוקה ופיתוח של מערכות הארגון

TM Talent MANENGMENT מקובל להשתמש בהגדרה ה"מעשית" שבו האירגון מגדיר כ- TALENT את קבוצת העובדים שחשובה לו מבחינת תרומה להצלחת האירגון, שבהם הוא מעוניין להתמקד,הגדרה צרה
יותר מתייחסת רק לקבוצת העובדים המוכשרים או בכינויים חילופיים HIGH" "POTENTIAL ""A PLAYERS או "STARS". הכינוי TALENT התחיל בעצם מהגדרה אישית של אדם בעל כשרון מיוחד ובא מעולם הבידור.
בשנים האחרונות "הושאל" לעולם ניהול המשאב האנושי בארגונים.

דור ה y /x /z  ביבי בום, חלוקה מתודית של עולם התעסוקה היום לפי דורות הסוברת שישנם מאפיינים שונים בהתפתחות הדורית בהתייחסות אל הקריירה והלגיטימציה לבצע שינויים,
דור ה"בייבי בומרס" – נולדו אחרי מלחה"ע ה2 = ציפייה לקריירה יציבה וביטחון בעבודה.
דור ה-X נולדו בסוף שנות ה-60 וה-70 =ציפייה לעבודה משמעותית ומספקת
דור ה y נולדו בשנות ה80-90 ,מחפשים קידום מהיר וסביבת עבודה גמישה.
דור ה z ילידי 1995 מבחינתם אין הפרדה בין העולם המקוון לעולם הלא מקוון והטכנולוגיה היא חלק מהחיים שלהם – וזה נכון עבורם גם בציפיה ובדרישות ממקום העובדה.

מונחים טכנולוגים נפוצים
Cti טלפוניה בשילוב מחשב,(שימוש בטכנולוגית מחשב לשיפור שירותי טלפון)

Erm Enterprise resource managmant
שם כולל לתכנות ניהול עסקים (ארגון המשאבים,ניהול ספרי חשבונות משאבי אנוש ועוד)

Erp Enterprise resource planning
מערכות המשלבות בין הצורך לידע זמין ועדכני לבין ה"מציאות",מערכת המסוגלת ליצור שיתוף מידע בין מחלקות בלי קשר למיקום גאוגרפי וללא יצירת כפילויות.

IT INFORMATION TECHNOLOGY טכנולוגית מידע (שם כולל לשיטות מיחשוב עיבוד ותקשורת נתונים ),שם גנרי במוסדות ממשלתיים הינו ענ"א ,או תיקשוב.

CRM Customer relationship management
ניהול קשרי לקוחות הינה תפיסה מערכתית לניהול הקשר בין הארגון ללקוחותיו על מנת לשמר את הלקוחות ולהעמיק את הפעילות איתם באופן המוביל לשיפור תוצאותיו העסקיות של הארגון.
העקרונות המנחים את התפיסה הם מרכזיות הלקוח וההבדלים בין הלקוחות. התפיסה משלבת בין פעולות לרכישת לקוחות, שימור לקוחות ופיתוח לקוחות תוך הסתכלות על הערך הנוצר לארגון בתהליכים אלו.

תהליכים /מודלים נפוצים
LEAN MANENGMENT ניהול "רזה" הינה גישה שיטתית לזיהוי וביטול בזבוז תוך כדי שיפור מתמיד בדרך זרימת המוצר עד הלקוח הסופי ובשאיפה לשלמות.

Swot STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES TREATS
שיטה לתכנון אסטרטגי (תכנית עסקית כוללת)לארגון או פרויקט בה מזוהים נקודות חוזק וחולשה וכן הזדמנויות ואיומים.

TQM Total Quality Management ,תורה המגדירה כיצד ליישם שיטות איכות כוללת החותרות לשיפור מתמיד על פני הארגון כולו

חשיפה משמעותית יותר ל"עגה וכללי המשחק בעולם הניהול העסקי" ניתן לקבל בקורס הדירקטורים למנהלים שלנו
לפרטים פנו כאן 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×