טיוטא לחוזה השכרת דירה

חלק מהפורשים בחרו ברכישת דירה להשכרה כסוג של השקעה המאפשרת השלמת הכנסה .
אחרים משכירים ושוכרים דירות (במקביל) לשיפור איכות חייהם,
מצורפת לנוחותכם טיוטה לחוזה השכרה מפורט עם דוגמאות,
מסמך זה אינו מסמך משפטי ויש להיעזר במידת הצורך במשפטן,מטרתו היא לאפשר מבט רחב ככל האפשר למקרים ותגובות עם שוכרים,שימושכם

הסכם שכירות בלתי מוגנת שנערך ונחתם בעיר….. ב –תאריך
בין: פלוני אלמוני ת.ז05555555
פלונית אלמונית.ז 05555555
(שניהם ביחד וכל אחד לחוד להלן "המשכיר")
לבין: פלונית אלמונית.ז 66666666
פלוני אלמוני.ת ז 66666666
(שניהם ביחד וכל אחד לחוד להלן – "השוכר")

הואיל: והמשכיר הוא בעל דירת 4 חדרים בקומה ג' ברח' ישראל ישראלי 12 דירה 12 (להלן – "הדירה");
והואיל:והמשכיר מבקש להשכיר את הדירה ללא תשלום דמי מפתח ומבלי שהשוכר יהיה מוגן לפי חוקי הגנת הדייר, כפי שהם או כפי שיותקנו מזמן לזמן;
והואיל:והשוכר שוכר את הדירה הנ"ל לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1 ביולי שנת xxxx בכפוף לתנאים האמורים בהסכם זה.
לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.הנספחים וההגדרות להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.
2.למען הסר ספק, מצהיר השוכר בזה כי לא שילם דמי מפתח, והמשכיר מצהיר בזה, כי לא קיבל דמי מפתח ולפיכך מוסכם על הצדדים כי לא יהיה השוכר מוגן לפי חוקי הגנת הדייר באיזה צורה ואופן כפי שהם בתוקף היום או כפי שיותקנו מזמן לזמן.

3.המשכיר משכיר לשוכר והשוכר שוכר מהמשכיר דירה בת 4 חדרים בקומה ג' ברח' ישראל ישראלי 12 תל אביב לתקופה של 12 חודשים החל מיום …… וכלה ביום 30 ביוני (מומלץ לציין שעה).

4.השוכר מתחייב בזה לפנות את הדירה בתום תקופת השכירות ומתחייב להחזירה באותו המצב כפי שקיבלה, פרט לבלאי הנובע משימוש רגיל ומקובל, כשהדירה מסוידת מקצועית מחדש מומלץ
לציין מה כולל לדוגמא:תקרה,לפחות דו שכבתי,תיקוני טיח כנדרש כולל סימני פטרת ,גימור נאות,ניקיון כתמי צבע מהרצפה ,המשקופים והפנלים
כמו"כ תוחזר הדירה שהיא נקייה באופן יסודי (כולל כלים סניטרים מקובעים ,חלונות וכ"ו ) כן מתחייב השוכר לא לדרוש כל טובת הנאה בעד פינוי הדירה.

5.מאחר ולא שילם דמי מפתח ואינו זכאי להיות דייר מוגן לפי חוקי הגנת הדייר.השוכר שוכר בזה את הדירה כשהיא מרוהטת/ מאובזרת בהתאם לרשימת הציוד והריהוט המצ"ב (נספח ג')
וכן מתחייב השוכר שלא להכניס כל שינוי במצב או במבנה הדירה או בחלק ממנה (לרבות אי ביצוע קידוחים באריחי הרצפות והקירות) או בציוד/ אביזרים ובריהוט ולשמור על ניקיון הדירה וסביבתה.

6.א.השוכר שוכר את הדירה למטרת מגורים לו ולמשפחתו בלבד ומתחייב בזה שלא להרשות לאחרים להשתמש בדירה לכל מטרה ללא הסכמת המשכיר מראש ובכתב.
ב.למען הסר ספק, השוכר מתחייב שלא להכניס לדירה בעלי חיים מכל סוג שהוא .
ג.כמו כן מתחייב השוכר לא לתלות שלטים על קירות הבית החיצוניים.
ד.השוכר מתחייב לשמור על השקט בין השעות 14:00-16:00 וכן בין השעות 23:00-07:00 מידי יום.
ה.השוכר מתחייב לחנות רק בחניה מספר ססס המשוייכת לדירה.

7. א.הצדדים מסכימים בזה, כי לא תהיה לשוכר כל זכות להעביר חוזה שכירות זה לאחר ו/או למסור חזקה או רשות שימוש בדירה הנ"ל או בחלק ממנה או בכל רהיט השייך לה מבלי שקיבל את הסכמת המשכיר מראש ובכתב.
ב.השוכר מתחייב לא להעביר כל זכות אחרת במקרקעין המושכר.

8. א. השוכר מצהיר בזה כי הוא ראה את הדירה הנ"ל וכי הוא מוותר בזאת על כל טענת ברירה מסוג שהוא או טענה של אי
התאמה וכו'.
ב. כמו"כ מצהיר השוכר כי קיבל את כל מתקני הסניטריה והמקלחות המקובעים מאובזרים.

9.א .השוכר ישלם למשכיר דמי שכירות חודשיים עבור שכירת הדירה בסך של xxxx ₪ (במילים ש"ח) אם רוצים הצמדה יש לציין זאת וכן מה מדד הבסיס לחישובה.
ב. במעמד החתימה ישלם השוכר למשכיר סך של xxxx במזומן דוגמא בלבד המהווים ₪ (במילים ש"ח).
תשלום שכר דירה לתקופה של 1 חודש בנוסף לאמור לעיל יפקיד השוכר בידי המשכיר 11 שקים לפי הפירוט :
₪ לתאריך xxxx
₪ לתאריך xxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
₪ לתאריךxxxx
ג. אי פירעונו של אחד מהתשלומים הנ"ל יזכה את המשכיר לדרוש פינויה המיידי של הדירה וכן תשלום יתרת דמי השכירות עד לתום תקופת השכירות וזאת מבלי לפגוע בזכויות ובכל סעד אחר העומד לרשותו עפ"י הסכם זה ו/או הקבוע בחוק.
ד.מוסכם בין הצדדים, כי השוכר ישלם למשכיר את מלוא דמי השכירות,במהלך כל תקופת השכירות גם אם לא ישתמש בפועל במושכר מכל סיבה שהיא ומבלי לגרוע באמור, לרבות מסיבות הנובעות מכח עליון.

10.
א.בנוסף לנ"ל מתחייב השוכר לשלם את כל התשלומים לעיריית xxxx שימוש השוכר במושכר.
ב. לשם הבטחת התחייבות השוכר בסעיף 11 לעיל, יפקיד השוכר 4 צ'קים פתוחים "למוטב בלבד" אצל המשכיר לפקודת עבור מים ומסים עירוניים וכן חשמל, גז, ועד בית וכל חוב אחר שנותר עקב
"עיריית xxxx""חברת החשמל", חברת הגז", ו"ועד הבית" (נוספים בהתאם לעניין).
ג. הצ'קים הנ"ל ימולאו ע"י המשכיר בתום תקופת השכירות לשם פירעון החובות של השוכר, בגין שימוש במושכר, באם יהיו כאלו.
ד. למען הסר ספק, השוכר ישלם את התשלומים תוך 7 ימים מקבלת ההודעה או מועד אחרון לתשלום (הקצר מביניהם).
ה. עם פינוי המושכר מטעם כלשהו, מתחייב השוכר להציג למשכיר ולמסור לידיו את הקבלות/האישורים לכל התשלומים להם
נדרש עפ"י הסכם זה (להוכחת פרעונם).

11.במקרה ולאחר גמר תקופת השכירות יישאר השוכר בדירה אגב ניהול משא ומתן לחידוש ההסכם או בגלל סיבה אחרת, לא יפורש הדבר כמתן הסכמה כלשהיא מצד המשכיר לחידוש הסכם השכירות לתקופה כל שהיא,
אלא אם כן ייחתם בין הצדדים הסכם שכירות חדש. המשכיר לא יהיה חייב להוכיח כי שלח הודעה לפנות את הדירה בתום תקופת השכירות, ועצם העובדה שתקופת השכירות הסתימה תחייב את השוכר לפנות את הדירה ולמסור את החזקה בדירה למשכיר.

12.
א. במקרה והשוכר לא יפנה את הדירה בתום תקופת הסכם זה ולא ימסור את החזקה בה למשכיר ו/או לא יעמוד בתשלומים הנזכרים בסעיפים 9,10,11, מוסכם בין הצדדים כי השוכר ישלם למשכיר פיצוי קבוע ומוערך
מראש בסך של 250 ש"ח ליום, לכל יום של איחור ופיגור. האמור בסעיף זה אינו פוגע בזכותו של המשכיר לתבוע פינוי מידי של הדירה ו/או החזקה בדירה ולצורך זה להשתמש בכל האמצעים הנראים למשכיר לפינוי
הדירה ו/או לסילוק חפצי השוכר, לרבות שימוש בכוח והחלפת מנעולי הדירה.
ב. במידה וידרש לכך, המשכיר הינו רשאי להזמין הובלה לפינוי חפצי השוכר ולאחסנם במחסן, כאשר השוכר יישא בהוצאות ההובלה והאיחסון מיידית.
ג. היה והשוכר הפר את תנאי הסכם זה, רשאי המשכיר לפנות לרשויות בבקשה לנתק את מערכות המים, החשמל, הטלפון והגז במושכר, ללא צורך בהסכמת השוכר.במקרה ויתקיים האמור בסעיף 12א',אזי מוותר בזאת השוכר על זכותו להתגונן בבית המשפט.

13.
א.הסכם זה כולל שימוש בציוד /אביזרים וריהוט כאמור לעיל. השוכר מתחייב להחזיר את הדירה והרהיטים במצב בו הוא קיבל אותם והוא יהיה אחראי לכל נזק ואבדה ויתקן את הקלקולים ו/או יחדש את אלה שאי אפשר לתקנן באופן סביר, כל אלה פרט לבלאי הנגרם עקב שימוש רגיל ומקובל. אם השוכר לא יעשה כן, יהיה רשאי המשכיר לעשות כן על חשבון השוכר והשוכר מתחייב לשלם את כל ההוצאות בקשר לכך מיידית.
בנוסף לאמור לעיל ,במידה ויהא צורך בטיפול תחזוקתי של המבנה באופן יזום שימצא לנכון לבצע המשכיר מתחייב השוכר לאפשר כניסת בעל מקצוע תוך 48 שעות מפניית המשכיר ,השוכר מוותר על כל טענה בנושא זה.
ב. דוד החשמל למען הסר ספק נמסר לשוכר כשהוא פועל בצורה תקינה. והשוכר מתחייב להפעילו ע"פ הוראות היצרן ולהזמין טכנאי שרות מיד עם קרות תקלה .כמו"כ מתחייב השוכר להחזיר את הדוד כשהוא שמור ,
נקי ,שמיש ועם כל חלקיו. כמו כן הוסכם כי אם יתברר מבדיקת טכנאי החברה כי השימוש והאחזקה של הדוד נעשו שלא ע"פ הוראות היצרן ישא השוכר בעלות התיקון המלאה. החברה "xxxx" טלפון להזמנת טכנאי xx-xxxxxxx.
במקרה של בלאי סביר זכאי המשכיר להזמין בעל מקצוע למיטב שיקולו. במידה ונעשה שימוש מקובל התיקון יהיה על חשבון המשכיר.
ג. דלת הפלדלת בכניסה ובממ"ד הינה בטיפול חברת "xxxx.במקרה של בלאי סביר זכאי המשכיר להזמין בעל מקצוע למיטב שיקולו." טלפון להזמנת טכנאי xx-xxxxxxx
ד. מזגן:בדירה מותקן מזגן שיהא באחריות יצרן ( למעט השלט שאינו באחריות) והשוכר מתחייב להפעילו ע"פ הוראות היצרן ולהזמין טכנאי שרות מיד עם קרות תקלה .כמו"כ מתחייב השוכר להחזיר את המזגן כשהוא
שמור ,נקי ,שמיש ועם כל חלקיו. למען הסר ספק, המזגן נמסר לשוכר כשהוא פועל בצורה תקינה.כמו כן הוסכם כי אם יתברר מבדיקת טכנאי החברה כי השימוש והאחזקה של המזגן נעשו שלא ע"פ הוראות היצרן ישא השוכר בעלות התיקון המלאה .
ה. המשכיר מתחייב לתקן את כל הקלקולים שנגרמו עקב שימוש רגיל ומקובל בתוך זמן סביר ובאופן שיאפשר שימוש סביר ונוח במושכר.

14.א.להבטחת כל התחייבויות השוכר או חלק מהם עפ"י הסכם זה, לרבות תשלום דמי שכירות ו/או כל תשלום אחר שהוא מתחייב לשלמו עפ"י הסכם זה, לרבות פינוי הדירה במועד, ימציא השוכר לידי המשכיר שטר
חוב על סך 100000 ש"ח בחתימת ידו ובערבות צד ג'. (במידה ויופעל יישא בהוצאות ביולו השוכר לבדו).
ב.כמו כן שילם השוכר למשכיר במזומן סך xxxx ₪ המהווים את החלק היחסי בפיקדון, (להלן – "הפיקדון") הנמסר למשכיר בנוסף על שטר החוב להבטחת כל התחייבויות השוכר כאמור. בתום תקופת השכירות ובכפוף
לכך שהשוכר עמד בכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יחזיר המשכיר לשוכר בתוך 7 ימים מתום הסכם שכירות זה את סכום הפיקדון עפ"י ערכו בהתאם לאפיק ההשקעה שבחר השוכר- פק"מ מתחדש.
למרות האמור לעיל, המשכיר אינו מתנגד להמיר פיקדון זה בערבות בנקאית(כמובן שעדיף למשכיר ערבות בנקאית).

15.שטר החוב והפיקדון נמסרים למשכיר שישתמש בהם בכל מקרה של הפרת הסכם זה. הפעלת השטר על ידי המשכיר לא תפגע בכל צורה שהיא בזכותו להשתמש בכל סעד משפטי שימצא לנכון בנוסף להפעלת השטר.
האמור בסעיף זה נכון גם במקרה של חילוט הפיקדון ע"י המשכיר.

16.א.הרשות בידי המשכיר לבקר בדירה בכל עת המתקבלת על הדעת, בתיאום עם השוכר, כדי לוודא כי הדירה מוחזקת כהלכה ולא נעשתה הפרה בהסכם זה.השוכר מתחייב להסכים לביקור זה, תוך 48 שעות מבקשת המשכיר בע"פ או בכתב.
ב.כמו כן מתחייב השוכר לאפשר ביקור בדירה כנ"ל לצורך הצגתה לקונים פוטנציאלים/ שוכרים עתידיים פוטנציאלים (במעמד זה מתחייב המשכיר להציג את תשתיות הדירה באופן סביר ומקובל ולהימנע מלשון הרע ).
ג.(לדירה חדשה בלבד)שנות המגורים הראשונות מוכרזות כשנות בדק לדירה ע"פ חוק לפיכך מתחייב השוכר להודיע למשכיר מיידית על כל תקלה או נסיגה במבנה וכן לאפשר לנציג הקבלן להיכנס לתקנה תוך 48 שעות.

17.היה והמשכיר ימכור את המושכר לבעלים אחרים יהיה על השוכר לפנות את המושכר תוך 6 חודשים יום מהודעת המשכיר לשוכר על המכירה, וזאת ללא זכות עוררין ו/או התדיינות בבית משפט. במידה והשוכר לא יפנה
את הדירה במועד,אזי רשאי המשכיר לפעול עפ"י האמור בסעיף 12 וכן יהיה זכאי לכל סעד אחר עפ"י הסכם זה.

18. מוסכם בזאת כי השוכר רשאי לבקש במהלך תקופת השכירות ובהתראה של חודשיים מראש החלפת הדיירים, אך מוסכם בין הצדדים כי הדייר החלופי אותו יציג השוכר חייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה , להמציא הערבויות ולהיות מקובל על המשכיר.

19.כל הודעה שתישלח על ידי אחד מן הצדדים תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען 48 שעות(ללא שבתונים) לאחר מסירתה בדואר רשום.הודעה אשר תימסר ביד תחשב החל מרגע מסירתה.


ולראיה באו הצדדים על החתום:

המשכיר
השוכר

ספח א- ערבות
(ערבות הדדית למקרה שותפים כדי למנוע הסרת אחריות מאחד מהם)
אני/ו הח"מ ערב/ים בזה ביחד ולחוד עם השוכר כהגדרתו בחוזה לכל התחייבויותיו של השוכר עפ"י חוזה זה.
אני/ו מוותר/ים על דרישה והודעה מראש מצד המשכיר, כאמור בסעיף 8(1) לחוק הערבות, תשכ"ז – 1967 ואני/ו מסכים/מים כי כל ארכה,
מחלילה, פשרה או ויתור שיעשו בין המשכיר לשוכר לא תפטור, תשנה או תפחית מערבותי/נו
אלא יכול שתוכל גם להוסיף עליה והמשכיר יוכל לתבוע מאתנו אישית קיום כל חיוב שחב בו השוכר, בין חיוב ביצוע ובין חיוב כספי או דמי נזק.

ולראיה באו על החתום:
שם ומשפחה : פלונית אלמונית.ז 66666666 טלפון לשמירת קשר ???????? חתימה:
ם ומשפחה פלוני אלמוני.ת ז 66666666 טלפון לשמירת קשר ??????? חתימהמידע זה מוגש כשירות מטעם מערכת האתר ואין לראות בו תחליף לייעוץ מקצועי אלא אר רשימת "תיוג" לנושאים אליהם יש לתת את הדעת בעת קשירת הסכם
חובה להיוועץ בעורך דין מקצועי.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn

פוסטים נוספים

בלוג

CV (קורות חיים) ב360 מעלות

כידוע מידי חמישי מזה כמעט 12 שנים אני מקיים יום קבלה בקהילה ללא עלות, באהבה וכמה פעמים שכל אחד/אחת צריכיםהפורש/ת הצעיר/ותיק יכולים לבחור האם ירצו

קרא עוד »
×